Standardiseringsarbete kring AI och etik

Nu har du möjlighet att påverka innehållet i en ny ISO/IEC-teknisk rapport: ”AI - Översikt över etiska och samhälleliga frågor” som ska tas fram inom ISO:s och IEC:s gemensamma tekniska kommitté kring Artificiell intelligence (ISO/IEC JTC 1/SC 42), där Sverige (genom Svenska institutet för standarder, SIS) kommer projektleda arbetet.

8-12 april 2019 hade kommittén sitt tredje möte i Dublin, Irland, med NSAI (den Irländska standardiseringsorganisationen) som värd, där presenterades flera förslag till nya arbeten, varav ett kom från Sverige kring etik och AI.

Efter diskussion inom en arbetsgrupp så blev resultatet att JTC 1/SC 42, subkommitté 42 inom JTC 1, röstade igenom (med stöd från alla deltagande länder) arbetet med att ta fram en teknisk rapport kring etik och AI enligt följande:

Approval and registration of Project “Information technology – Artificial Intelligence (AI) – Overview of ethical and societal concerns” to SC 42 programme of work~
Title: Information technology - Artificial Intelligence (AI) - Overview of ethical and societal concerns
Scope:
This document provides a high-level overview of the programme of work in SC 42 in the area of ethics and societal concerns relative to Artificial Intelligence (AI) systems and applications.
This document provides information in relation to principles, processes and methods in this area.
This document is intended for technologists, regulators, interest groups, and the society at large.
This document is not intended to advocate for any specific set of values (value systems).
SC 42 appoints Mikael Hjalmarson (Sweden) as Project Editor and establishes the following target dates for development of this Technical Report.
· DTR (Stage 30.00): 24 months (April 2021)
· Publication (60.00): Upon comment resolution and approval (August 2021)"

Möten för att diskutera ISO/IEC TR 24368, Overview of ethical and societal concerns, inom ISO/IEC JTC 1/SC 42/WG 3

Första virtuella mötet hölls den 28 maj, sedan dess har det hållits ytterligare 6 möten, av vilket ett var ett fysisk möte i Tokyo i början av oktober (under det fjärde mötet med SC 42). Nästa fysiska möte kommer vara i Frankrike i början på april 2020 och innan dess kommer virtuella möten hållas. Chans finns fortfarande att vara med att påverka slutresultatet. För att kunna delta så behöver man vara registrerad i ISO global directory (GD), vilket innebär registrering via nationell kommitté, dvs en svensk teknisk spegelkommitté (i detta fall SIS/TK 611, Informationsteknik).

Deltagande i SIS/TK 611/AG 3

Om du/ni inte redan är med i SIS/TK 611 och dess AG 3, arbetsgrupp 3, så kan kontakt tas med Mikael Hjalmarson, projektledare, för ytterligare information och vad som behövs för att delta i arbetet.

Kontakt

Mikael Hjalmarson
08 555 520 42 eller 072 251 00 58

Länkar